Apple Powered by Trendolizer

Heart US-UK | [News] Ngày phát hành iPhone 12 có thể...

Trending story found on www.facebook.com
Heart US-UK | [News] Ngày phát hành iPhone 12 có thể...
[News] Ngày phát hành iPhone 12 có thể đến vào tháng 10 thay vì tháng 9 như trước đây. Trong nhiều năm nay, Apple ra mắt những chiếc iPhone mới nhất vào đầu tháng 9 và sau đó cung cấp điện thoại để bán chúng vào cuối tháng (thường là hai tuần sau sự kiện ra mắt).
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments